Nichesss + Hipcall Entegrasyonu

Nichesss

Herhangi bir şeyi 10 kat daha hızlı yazın.

Bu olduğunda (Tetikleyiciler)

Bunu yap (Aksiyonlar)

Create task
Creates a new task.
Update task
Updates an existing task.
Create contact
Creates a new contact.
Update contact
Updates an existing contact.
Create company
Creates a new company.
Update company
Updates an existing company.
Create deal
Creates a new deal.
Update deal
Updates an existing deal.
Call init
When a call start.
Call hangup
When the call hangup.
Create callback
When the caller create a new callback request.
Nichesss
Add to Content Plan
Generates new copy in an existing content plan
Nichesss
Create Blank Document
Creates an empty document
Nichesss
Create Content Plan
Creates an empty content plan
Nichesss
Delete Content Plan
Deletes a content plan
Nichesss
Delete Content Plan Content
Deletes a piece of content from a content plan
Nichesss
Delete Document
Deletes a document or template
Nichesss
Get Content Plan Content
Fetches all the content in a content plan
Nichesss
Get Generations Left
Returns how many generations you currently have
Nichesss
Get Queued Content Plan Item
Polls the queue for a completion. Times out after ~50 seconds.
Nichesss
List All Tools
Lists all the tools you can use with content plans.
Nichesss
List Content Plans
Fetches all the content plans for your account
Nichesss
View Document
Returns the content in one document

Bu entegrasyon için